Kolektivní správa

V českém právním prostředí můžeme rozlišit tři kategorie kolektivní správy. Jedná se o:

  • Kolektivní správu ze zákona, která je vymezena v § 96 AutZ, kdy kolektivně spravovanými právy pro všechny skupiny nositelů, tedy ať nezastupované i smluvně zastupované, jsou práva na odměnu za specifické užití předmětu ochrany, za pronájem originálu nebo rozmnoženiny předmětu ochrany a právo na užití předmětu ochrany kabelovým přenosem. Důvodem její existence je především skutečnost, že tato práva nelze spravovat jednotlivě. Jedinou překážkou pro obdržení odměny z této kategorie kolektivní správy je nutnost přihlášení se k evidenci u příslušného kolektivního správce. V opačném případě nebude odměna obdržena.
  • Rozšířenou kolektivní správu, konstruovanou jako fikci zákonného zastoupení, která vychází z možnosti nositele práv vyhradit si tuto pro sebe, kdy ovšem pasivní autor, který není smluvně zastoupen, bude i v těchto případech kolektivním správcem zastupován. Kolektivní či hromadnou smlouvu lze uzavřít podle § 100 odst. 1) písm. h) bodu 1. AutZ, která bude opravňovat k výkonu práva předměty ochrany užít. Tuto licenci lze udělit k právům, která lze nalézt v § 101 odst. 9 AutZ, jedná se např. o provozování uměleckých výkonů ze zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům, rozhlasové nebo televizní vysílání určitého druhu děl nebo půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla s výjimkou počítačového programu. Aktivní nositel práv, který kolektivním správcem není zastoupen, může vůči kolektivnímu správci (KS) i uživateli jednostranně vyloučit tento režim a správa těchto práv tak bude vyhrazena jemu.
  • Dobrovolnou kolektivní správu práv, kdy kolektivní správce zastupuje autora v míře s ním smluvně sjednaném, v rozsahu uděleném Ministerstvem kultury.1)STRAKOVÁ, Lucie. Licence Creative Commons v českém právním řádu. Brno, 2014. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/348292/pravf_m/Licence_Creative_Commons_v_ceskem_pravnim_radu.pdf. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Matěj Myška. s. 61-63.

V licenčních podmínkách CC je pro kolektivní správu zásadním čl. 2/b/3, který zní:
V maximálním možném rozsahu dovoleném účinnou právní úpravou se Poskytovatel vzdává veškerých práv na odměnu za Vaše vykonávání Licencovaných práv, ať už přímo či prostřednictvím kolektivního správce podle jakéhokoli dobrovolného, nebo zákonem stanoveného nebo povinného systému kolektivní správy, kterého lze nevyužít. Ve všech ostatních případech si Poskytovatel výslovně vyhrazuje právo takovou odměnu dostávat, a to i pokud je Licencovaný obsah užit jinak než pro Nekomerční účely.

V současné době probíhají s kolektivními správci jednání, která by měla ujasnit jejich vztah k licencím Creative Commons.

Reference   [ + ]

1. STRAKOVÁ, Lucie. Licence Creative Commons v českém právním řádu. Brno, 2014. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/348292/pravf_m/Licence_Creative_Commons_v_ceskem_pravnim_radu.pdf. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Matěj Myška. s. 61-63.