Jak nakládat s CC díly

Použitím díla zveřejněného pod licencí Creative Commons, tedy uzavřením licenční smlouvy s poskytovatelem díla, Vám vznikají nejen práva, ale také povinnosti. Na co byste měli pamatovat při užívání takového díla?

Licence Creative Commons se vyskytují v šesti různých verzích, z nichž každá poskytuje jinou sadu oprávnění. Před použitím díla vždy zkontrolujte licenční podmínky, zda je Vámi zamýšlené použití povoleno. V případě, že chcete dílo použít určitým způsobem, avšak licenční podmínky to nepovolují, kontaktujte autora díla, se kterým se můžete dohodnout o dalším postupu. Můžete samozřejmě vyhledat alternativní dílo. Každé dílo je poskytováno tak, jak je, žádné záruky nejsou poskytovány, pokud není výslovně uvedeno a sjednáno jinak.

Díla vystavená pod licencemi Creative Commons jsou nabízena bezúplatně. Můžete se však setkat se situací, kdy je přístup k takto licencovaným dílům povolen pouze předplatitelům, případně po uhrazení vstupního poplatku. To ovšem nic nemění na dalším využívání díla, stále postupujete podle podmínek konkrétní licence.

Jak správně uvést původ neboli jak správně dílo citovat?

Uvést původ je základní povinností, kterou musí nabyvatel (tj. uživatel) díla dodržovat. Aby bylo možno dobře identifikovat dílo a také licenci, pod kterou je vystaveno, používá se následující postup s akronymem NAZL:

  • Název díla: Pokud je název známý, je třeba ho uvést. Za předpokladu, že není, nejedná se o překážku pro správné uvedení autorství.
  • Autor díla: Uvést autora je nutné vždy, pokud však není stanoveno jinak. Při uvádění jména autora je nutné se řídit jeho přáním (a to i ohledně dalších informací, např. o tom, kde bylo dílo prvně publikováno). Pokud autor nechce být uveden, pak ho není možné neuvádět. Pokud autor vystupuje např. pod pseudonymem nebo přezdívkou, můžete (musíte) uvést i tuto.
  • Zdroj: Tedy odkaz, odkud bylo dílo získáno. Obvykle se bude jednat o URL odkaz (internetovou adresu), ze které bylo k dílu přistoupeno.
  • Licence: Název licence Creative Commons a odkaz její podmínky – nepostačuje uvést, že se jedná o licenci Creative Commons, je třeba uvést o kterou konkrétně (varianta a verze)a opět poskytnout k ní vedoucí URL odkaz.

Každé licenční podmínky obsahují sekci, která se zabývá konkrétně úpravou uvádění původu. Tato část stanoví, že splnit požadované podmínky lze jakýmkoliv rozumným a přiměřeným způsobem, což bude záviset například na tom, jakým způsobem je dílo dále sdíleno.[1]STRAKOVÁ, Lucie. Licence Creative Commons v českém právním řádu. Brno, 2014. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/348292/pravf_m/Licence_Creative_Commons_v_ceskem_pravnim_radu.pdf. … Continue reading

Správná citace např. tohoto obrázku pak bude vypadat následovně:

„Creative Commons 10th Birthday Celebration San Francisco od autora Timothy Vollmer je dostupný na adrese http://www.flickr.com/photos/sixteenmilesofstring/8256206923/in/set-72157632200936657 a je licencovaný pod CC BY 2.0, licenční podmínky jsou dostupné na adrese http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/.“

Namísto celé adresy, která může být v mnoha případech nepohodlně dlouhá, lze v prostředí Internetu splnit povinnost uvést odkaz na znění licence (stejně jako na zdroj) hyperlinkem s krátkým textem, například následovně:

Creative Commons 10th Birthday Celebration San Francisco od autora tvol je licencovaný pod CC BY 2.0.“

Na co si dát dále pozor?

Použitím díla nesmíte zavdávat třetím osobám domněnku, že poskytovatel licence nabyvatele (Vás) sponzoruje, podporuje nebo je s Vámi nějakým dalším způsobem ve spojení. Toto, společně s možností požádat o neuvádění původu, zajišťuje, aby autor nebyl spojován se způsoby užití díla, se kterými nesouhlasí.

Uvést původ tak, jak bylo uvedeno výše, musíte vždy, když je dílo dále šířeno veřejnosti. V případě, že dílo užíváte pouze pro svoje osobní účely a dále ho nikomu nezpřístupňujete, nemusíte ho informacemi o původu opatřovat.

Reference

Reference
1 STRAKOVÁ, Lucie. Licence Creative Commons v českém právním řádu. Brno, 2014. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/348292/pravf_m/Licence_Creative_Commons_v_ceskem_pravnim_radu.pdf. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Matěj Myška. s. 43.
Twicsy – The #1 Voted Place to Buy Instagram Followers