Jak používat CC

Zveřejnění díla pod licencí Creative Commons je důležité rozhodnutí. Než ho učiníte, měli byste zvážit několik skutečností.

  • Je materiál, který chcete licencovat, předmětem autorského práva? Licence Creative Commons jsou používány pro autorská díla, tak jak je definuje § 2 autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tedy díla literární a jiná díla umělecká a vědecká, která jsou jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a jsou vyjádřena v objektivně vnímatelné podobě. Příkladem může být fotografie, video, píseň, grafika apod. Nová verze CC 4.0 pamatuje i na práva související s právem autorským (např. práva výkonného umělce k vlastnímu výkonu, práva nakladatele) nebo sui generis majetková práva (práva pořizovatele databáze – vytěžování a zužitkování).
  • Vlastníte materiál, který chcete licencovat? Pokud ne, jste oprávněni tento materiál licencovat? Licenci Creative Commons nemůžete použít na materiál, který nevlastníte nebo nejste k takovému kroku oprávněni.
  • Jste si vědomi toho, že licence CC jsou neodvolatelné? Pokud svoje dílo jednou nabídnete pod licencí CC, nic Vám sice nebrání tuto nabídku stáhnout, avšak kopie díla, které se již pohybují na internetu, ovlivnit nemůžete. (Jiná věc je porušení licenčních ustanovení. Viz ODKAZ PORUŠENÍ)
  • Jste zastupováni kolektivní správcem? Kolektivní správa v českém prostředí existuje ve třech režimech, z nichž každý se ve vztahu ke Creative Commons projevuje jinak. Více viz Kolektivní správa.

Vždy si také pečlivě prostudujte licenční podmínky licence CC, kterou chcete použít. Zvláště pokud používáte dřívejší verze licence, některá ustanovení se mohou lišit a to i mezi různými národními verzemi.

Jak postupovat při výběru licence?

Pokud si nejste jistí, kterou z licencí použít, můžete využít například tohoto diagramu vytvořeného Creative Commons Australia (http://creativecommons.org.au/learn/fact-sheets/licensing-flowchart/) nebo si přečíst o případech, kdy jsou licence CC využívány na http://thepowerofopen.org/.

Nejnovější verzí je CC 4.0. Tato již není portována (přizpůsobovaná národním právním řádům), ale její podmínky jsou nastaveny tak, aby reflektovaly co nejvíce odlišností různých právních řádů po celém světě a byly použitelné co možná nejšířeji. I v případě, že by některé ustanovení nebylo v daném právním řádě (tj. u nás v českém) dovolené, licenční podmínky obsahují klauzuli Public Licence Fallback, která ustanovuje, že licence se použije v co nejvyšší možné míře. Český překlad verze 4.0 vyjde v nejbližší době, do té doby lze využívat CC 4.0 International, která, jak je uvedeno výše, obsahuje naprosto stejná ustanovení, pouze v anglickém jazyce. Lze využít i dřívější verze 3.0, které byly portovány (upraveny tak, aby byly v souladu s českým právním řádem) a jsou v českém jazyce. Všechny verze licencí jsou stále v platnosti, avšak je vhodné používat vždy verzi nejnovější, neboť můžete profitovat z jejího vylepšení a inovací.

Pro snazší zvolení můžete použít tento Formulář pro výběr licence. Jeho výhodou je, že k vygenerované licenci přidá i strojově čitelná metadata, která můžete vložit na Vaši webovou stránku pro lepší vyhledatelnost díla. Zároveň tak pomůžete i nabyvatelům díla s uvedením Vašeho autorství.

Jak použít licenci Creative Commons na Vaše dílo?

  • On-line dílo: V případě využití Formuláře pro výběr licence vložte vygenerovaný HTML kód na webovou stránku k Vašemu dílu. V případě, že licencujete pouze část díla, nezapomeňte specifikovat kterou. Více informací můžete najít na oficiálních wiki stránkách Creative Commons.
  • Off-line dílo: Označte Vaše dílo např. takto: „Toto dílo [název] je licencováno pod licencí Creative Commons [specifikujte variantu licence]. Licenční podmínky navštivte na adrese [URL odkaz na licenční podmínky].“ Můžete použít i loga jednotlivých licencí, která jsou ke stažení zde http://creativecommons.org/about/downloads.
  • Vystavení na specifických platformách (např. Youtube, Flicker): Tyto platformy obvykle obsahují vlastní nástroje, které můžete k vystavení díla pod licencí CC použít. Výhodou bývá, že uživatelé snadno najdou Vaše dílo podle vyhledávacích nástrojů daného webu.

Tyto tři způsoby jsou z hlediska využívání licence rovnocenné. Více informací naleznete v sekci Jak nejlépe označit dílo licencí CC.

One thought on “Jak používat CC

  1. Pingback: Hudba pro komerční použití - ZSF.CZ

Twicsy – The #1 Voted Place to Buy Instagram Followers